Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza PIERWSZY konkurs ofert na sprzedaż:

– nieruchomości gruntowej  stanowiącej działkę nr 209 o powierzchni 1.700 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym nr 159 o powierzchni zabudowy 110 m2, budynkiem produkcyjnym usługowym i gospodarczym dla rolnictwa nr 160 o powierzchni zabudowy 106 m2 oraz budynkiem produkcyjnym usługowym i gospodarczym dla rolnictwa nr 161 o powierzchni zabudowy 33 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW EL1E/00010121/0 przez Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych

– udziału w części ½ w działce nr 206 stanowiącej drogę dojazdową o powierzchni 1.000 m2 objętej KW EL1E/00026436/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych

– nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 210 o powierzchni 2.986 m2 dla której prowadzona jest księga wieczysta KW EL1E/00010101/4 przez Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych – wszystkie położone w obrębie Karczowiska Górne, gmina Gronowo Elbląskie, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie

cena wywoławcza nieruchomości gruntowych wraz z udziałem w drodze dojazdowej jest to kwota nie niższa niż: 319.500,00 zł (słownie:  trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych 00/100)

Ważne daty:

wadium w wysokości 31.950,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) należy uiścić – do dnia 05 kwietnia 2022 roku ( UWAGA! liczy się data uznania rachunku masy) na rachunek bankowy masy upadłości 95 1140 2004 0000 3202 7866 1416

oferta – do dnia 06 kwietnia 2022 roku (UWAGA! liczy się data wpływu do Syndyka)

otwarcie ofert- w dniu 08 kwietnia 2022 roku o godz. 10.00 w Biurze Syndyka w Gdyni, przy ul. Siewnej 1, piętro 1

Link do regulaminu, operatów szacunkowych, wypisu z rejestru gruntów, kartoteki budynków, mapy ewidencyjnej oraz zdjęć wymienionej nieruchomości wraz z drogą dojazdową:

https://1drv.ms/u/s!AmEc0F9Ou7mYgc01mdJTcDEZeUmlyA?e=KWrm4r

Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 502 734 328 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.