Stan niewypłacalności jest niezbędny do ogłoszenia upadłości. Zgodnie z art. 10 Ustawy, upadłość zostanie ogłoszona tylko w stosunku do przedsiębiorcy albo osoby, który/a jest niewypłacalny/a. Co należy rozumieć przez pojęcie niewypłacalności? Nowe przepisy prawa upadłościowego, które weszły w życie w styczniu 2016 r. wprowadziły nową definicję tego pojęcia. Niewypłacalność to utrata zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Co to oznacza?

Zobowiązanie staje się wymagalne, jeżeli termin jego płatności już minął. Nie ma ono być ani przedawnione, ani umorzone (choć zdania na ten temat są podzielone). W dodatku, to zobowiązanie ma być pieniężne. W jakim momencie dojdzie do utraty zdolności do wykonywania tych zobowiązań? Po pierwsze, będzie to sytuacja, gdy nie będziemy mieć już wystarczających środków, aby zapłacić dług, zarówno w banku, jak i w portfelu.

 Jesteś konsumentem?

Zgodnie z ustawowym domniemaniem, do utraty tej zdolności dojdzie, gdy opóźnienie w spłacie przekracza trzy miesiące. Istotną przesłanką jest także fakt, że nic nie wskazuje na to, że nasza sytuacja finansowa ulegnie polepszeniu.

Jesteś przedsiębiorcą? Tak powstaje Twój obowiązek!

Gdy chodzi o przedsiębiorców, dla zaistnienia stanu niewypłacalności, sytuacja może ukształtować się także w odmienny sposób.

Nastąpi to, gdy:

  • opóźnienie w płatności przekracza trzy miesiące (tak samo jak przy konsumentach) lub
  • długi przekroczą wartość majątku przedsiębiorcy, a stan taki utrzymuje się nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy – sytuacja ta odnosi się głównie do spółek kapitałowych- spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej. Nie ma zastosowania natomiast do spółek osobowych- jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo- akcyjnej.

Co to znaczy, że zobowiązania pieniężne przekraczają wartość majątku? Dzieje się tak wówczas, gdy bilans naszych długów przekracza wartość aktywów. Dokonując obliczeń, pomija się takie składniki majątku, które nie wchodzą do masy upadłości, np. rzecz w leasingu, przedmioty przewłaszczone.

Do długów natomiast, nie wlicza się ani zobowiązań przyszłych, ani zobowiązań pod warunkiem zawieszającym, czyli takich, co do których nie jesteśmy pewni, że dojdą do skutku. Ponadto, nie mogą to być zobowiązania sporne, czyli takie, w stosunku do których podniesiono zarzuty, że istnieją. Przy obliczeniach pominiemy także zobowiązania wobec wspólnika albo akcjonariusza z tytułu pożyczki lub innej czynności prawnej.

Co należy zrobić, kiedy już wiemy, że jesteśmy niewypłacalni? Składamy wniosek do sądu upadłościowego, o ogłoszenie upadłości. Należy dokładnie określić moment zaistnienia niewypłacalności, gdyż od tego czasu biegnie 30-dniowy termin na jego złożenie. Przygotowanie i sporządzanie wniosku nie jest takie łatwe, trzeba także pamiętać, że sąd może go odrzucić z powodu braków formalnych. Najlepsze w tej sytuacji jest skorzystanie z pomocy ekspertów, do czego zachęcamy.

Już w kolejnym artykule: Ustawa prawo budowlane – najważniejsze zmiany od 2017 roku.