Oferta OFP Finansowanie Restrukturyzacje Sp. z o. o.

POZYSKIWANIE FINANSOWANIA

Analizujemy plany i potrzeby finansowe przedsiębiorstwa, wybierając najkorzystniejszą formę i optymalizując warunki finansowania. Dbamy o minimalizację kosztów oraz bezpieczeństwo finansowe i operacyjne Klienta. Przygotowujemy niezbędne opracowania i dokumenty dla inwestorów krajowych i zagranicznych (tj.: model finansowy i prognozy, wycenę przedsiębiorstwa i/lub zorganizowanej części, teaser inwestycyjny). Aranżujemy i uczestniczymy w spotkaniach z bankami i inwestorami, w tym strategicznymi (Private Equity lub Venture Capital). Wspieramy naszych Klientów w przygotowaniu i zarządzaniu kompleksowymi projektami m.in.: w obszarze rynków kapitałowych. Uczestniczymy w przygotowaniu oraz organizacji emisji pierwotnych i wtórnych akcji na rynku NewConnect i GPW, czy plasowaniu ofert papierów wartościowych na rynku kapitałowym. Brak powiązań kapitałowych z grupami finansowymi i inwestorami gwarantuje, że zawsze reprezentujemy wyłącznie interes Klienta.

DORADZTWO STRATEGICZNE

Współpraca w obszarze Corporate Finance daje Państwu gwarancję wyboru najkorzystniejszego rozwiązania oferowanego przez rynek. Przygotowujemy analizy strategiczne, tworzymy plany rozwoju kapitałowego uwzględniając tzw. kluczowe czynniki wzrostu wartości. Sporządzamy wyceny wartości przedsiębiorstw i przygotowujemy modele finansowe ze szczegółową i wielowariantową projekcją sytuacji finansowej Firmy. Uwzględniamy wszelkie uwarunkowania natury finansowej, rynkowej (w tym konkurencyjnej), kadrowej, marketingowej i technologicznej oraz planowanych przejęć. Doradztwo przekłada się na wybór przez Przedsiębiorstwo i jego Właścicieli optymalnej ścieżki rozwoju.

Prowadzimy restrukturyzacje rozwojowe (przedsądowe), mające na celu poprawę efektywności procesów, wzrost dochodów czy wartości firmy. Opracowujemy procedury diagnostyczno-projektowe, dedykowane dla przedsiębiorstw, usprawniające systemy zarządzania na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym. Wykonujemy analizy prawne i ekonomiczne, identyfikując kluczowe ryzyka działalności przedsiębiorcy. Opracowujemy i wdrażamy plan restrukturyzacyjny (rozwojowy), także w sytuacji kryzysowej np. zagrożenia niewypłacalnością, oferując w tym zakresie m. in. przekształcenia formy organizacyjnej, systemów decyzyjnych i zarządzania, przekształcenia zasobów majątkowych i ludzkich. Monitorujemy krytyczne wskaźniki powodzenia procesów naprawczych.

 

WYCENY, ANALIZY I AUDYTY

Opracowujemy wyceny przedsiębiorstwa i studia opłacalności inwestycji służące m. in. transakcjom kupna i sprzedaży, ocenie zdolności kredytowej czy podjęciu innych strategicznych decyzji właścicielskich. Oferujemy rzetelne i wielowymiarowe (wieloaspektowe) analizy sytuacji ekonomicznej, finansowej, organizacyjnej oraz prawnej Firmy, dzięki którym możliwe jest prawidłowe ustalenie sytuacji przedsiębiorcy, w aspekcie efektywności funkcjonowania. Sporządzamy rzetelne biznesplany, określamy potrzeby finansowe przedsiębiorstwa oraz źródeł ich pozyskania.

Prowadzimy audyty w Firmach, których celem jest diagnoza ekonomiczno-finansowa, tzn. identyfikacja i ocena ryzyk w przedsiębiorstwie oraz opracowujemy środki zaradcze i/lub opanowujące kryzys w przedsiębiorstwie poprzez m. in. usprawnienie zarządzania kapitałem obrotowym, sporządzenie optymalnego planu finansowania przedsiębiorstwa, etc.

RESTRUKTURYZACJA I ROZWÓJ

Zarządzamy przedsiębiorstwem w kryzysie – poprzez tzw. restrukturyzację sądową, przeprowadzaną na podstawie ustawę Prawo Restrukturyzacyjne. Opanowanie kryzysu wymaga wsparcia lub powierzenia kontroli nad Firmą doradcy restrukturyzacyjnemu, wspieranego przez zespół ds. działań restrukturyzacyjnych z przypisanym zakresem odpowiedzialności za realizację harmonogramu planu sanacji.

Jednocześnie podejmujemy działania zmierzające do stabilizacji sytuacji przedsiębiorcy w sytuacji kryzysowej oraz neutralizacji skutków czynników zewnętrznych negatywnie wpływających na działalność przedsiębiorstwa. Usprawniamy procesy (zaopatrzenia, produkcji, sprzedaży, logistyki, marketingu etc.) w czterech wymiarach: czasu, kosztu, jakości i ryzyka. Skupiamy się na oszczędnościach w gospodarowaniu, cyklicznej weryfikacji planu restrukturyzacji oraz odbudowie zaufania grup interesu. Uczestniczymy i prowadzimy negocjacje z wierzycielami (w tym ZUS i Urząd Skarbowy) celem uzgodnienia umorzeń zobowiązań, prolongaty w spłatach długów czy rozłożenia długu na raty.

Pomagamy w poszukiwaniu inwestora, który w bezpieczny dla niego sposób wejdzie do podmiotu restrukturyzowanego celem dofinansowania całej działalności firmy lub celem dokończenia poszczególnych projektów. Wreszcie – opracowujemy i wdrażamy plan restrukturyzacyjny oraz pomiar i monitoring kluczowych wskaźników sukcesu czy naprawy.

INTELIGENTNE NARZĘDZIA IT

Oferujemy trzy różne innowacyjne systemy do monitorowania i zarządzania finansami, niezwykle przydatne dla zarządów spółek przy podejmowaniu decyzji:

a) e-dyrektorfinansowy© służy do budżetowania, planowania i monitoringu wyników, optymalizacji prowadzonej działalności, poprawy rentowności produkcji, zarządzania ryzykiem, budowania i zarządzania wartością przedsiębiorstwa,

b) System finansowy do podejmowania decyzji SPD© podnosi wartość firmy, wspierając podejmowanie decyzji zgodnie z zasadami inwestycji, finansowania oraz podziału zysku (dywidendy). Udziela odpowiedzi na pytania, czy mamy do czynienia ze wzrostem, stagnacją, czy spadkiem w przedsiębiorstwie,

c) System Finansowy Early Warning SFEW© – służy do ostrzegawczej analizy i oceny ilościowej poprzez monitoring obrotów, marż, długu, kapitalizacji oraz zobowiązań, należności i zapasów. Uwzględnia wycenę i monitoring  inwestycji rozpoczętych, zdarzeń nadzwyczajnych oraz ocenę jakościową (ocenę struktury i jakości aktywów obrotowych, struktury i jakości pasywów krótkoterminowych, jakość zarządzania, pozycję rynkową w branży etc.).

UPADŁOŚĆ FIRMY, UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Spółka OFP jest spółką doradców restrukturyzacyjnych, syndyków. Mając powyższe na względzie każda przekazana sprawa- czy to upadłość firmy czy upadłość konsumencka jest dogłębnie analizowana w zakresie przesłanek pozytywnych i negatywnych ogłoszenia upadłości. Dodatkowo jako eksperci jesteśmy w stanie oszacować koszty postępowania upadłościowego tak, aby wniosek o ogłoszenie upadłości nie był oddalony. Każda upadłość firmy jest badana pod kątem odpowiedzialności wspólników lub członków zarządu za zaciągnięte zobowiązania oraz w zakresie bezskuteczności niektórych czynności prawnych. Jako licencjonowani doradcy restrukturyzacyjni występujemy w postępowaniach upadłościowych w roli tymczasowego nadzorcy sądowego, nadzorcy sądowego, czy syndyka.
Codziennie odpowiadamy na pytania dot. upadłości: Czy mogę złożyć wniosek o upadłość? Kiedy należy ogłosić upadłość przedsiębiorstwa? Co trzeba zrobić przed, a co w trakcie upadłości? Co oznacza ujemny kapitał w spółce? Jakie konsekwencje ma ogłoszenie upadłości? Czy na upadłość firmy trzeba mieć pieniądze? Odpowiedź na większość z tych pytań znaleźć można w sekcji Publikacje.