Wiesz jakie zmiany w podatkach weszły w życie wraz z nowym rokiem?

Czy są to dobre zmiany? Jak należy je rozumieć?

Przekonaj się!

Nowelizacja przepisów od 2017 roku nie ominęła także ordynacji podatkowej. Celem zmian jest przede wszystkim uproszczenie i racjonalizacja procedur podatkowych, jak i efektywniejszy pobór podatków. Jak przełoży się to na ich praktyczne zastosowanie? Przedstawimy najważniejsze zmiany.

Po pierwsze, są to objaśnienia podatkowe, czyli ogólne wyjaśnienia przepisów w zakresie podatków, które Minister Finansów ma wydawać bez konieczności złożenia przez nas wniosku.

Czym objaśnienia podatkowe różnią się od interpretacji?

Przede wszystkim mają dotyczyć nie tylko wyjaśnienia treści przepisów, ale także ich zastosowania w praktyce z podaniem przykładów. Podatnicy, którzy zastosują treść tych objaśnień zyskują ochronę prawną i to bez konieczności występowania z wnioskiem o interpretację indywidualną. Ma to usprawnić ekonomikę pracy organów podatkowych. Ponadto, instytucja ta ma nas, jako podatników zachęcać do poszerzania znajomości prawa podatkowego i procedur. Objaśnienia zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów.

Czym jest utrwalona praktyka interpretacyjna?

Drugim instrumentem, który ma nam zapewniać wzmocnienie ochrony prawnej jest utrwalona praktyka interpretacyjna. Jest to wyjaśnianie zakresu i sposobu stosowania przepisów podatkowych, które zostało już zawarte i dominuje w interpretacjach indywidualnych, w takich samych stanach faktycznych (lub w odniesieniu do tych samych zdarzeń) w trakcie okresu rozliczeniowego, a także w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem tego okresu.

Na czym to polega?

Zastosowanie utrwalonej praktyki interpretacyjnej, bez konieczności zwrócenia się o interpretację indywidualną ma chronić podatników przed negatywnymi skutkami podatkowymi.

Kolejną zmianą jest gwarancja prawidłowości ustaleń kontroli.

Na czym to polega?

W sytuacji, gdy w tym samym okresie rozliczeniowym dojdzie do powtórnej kontroli, w której dopatrzono się nieprawidłowości w stosowaniu stawki podatku VAT, która nie została zauważona w trakcie poprzedniej kontroli, organ nie może co do tego faktu wszcząć postępowania podatkowego- tzw. domniemanie prawidłowości stosowania stawki VAT. Oczywiście od zastosowania tego domniemania są wyjątki takie jak: fałszywe dowody, czy sporządzenie protokołu kontroli w wyniku przestępstwa.

Niestety są też ciemniejsze strony nowelizacji….

Do końca 2016 roku było tak, że jeżeli otrzymamy interpretację indywidualną i gdy dostosowaliśmy się do zawartego w niej stanowiska, organ nie mógł wyciągnąć w związku z tym żadnych negatywnych dla nas konsekwencji. Obecnie, w sytuacji, gdy osiągamy korzyść podatkową na podstawie sytuacji, na rzecz której wydana została interpretacja, możemy już tej ochrony nie mieć, czyli tak zwana klauzula o unikaniu opodatkowania.

W czym jest problem?

Krótko mówiąc, nowy przepis pozwala na zignorowanie wydanej już wcześniej interpretacji, czyli uznanie jej za nieobowiązującą. Co ważne, ma to zastosowanie także do interpretacji indywidualnych, które zostały wydane przed wejściem w życie zmian. Może dojść nawet do takiej sytuacji, że przedsiębiorca, który inwestował w swój biznes przez kilka lat, opierając się na wydanej interpretacji indywidualnej zostanie obciążony podatkiem wstecz za te lata, nawet jeżeli działał w dobrej wierze. Ochroną przed taką sytuacja ma z kolei być uzyskanie tzw. opinii zabezpieczającej, która kosztuje 20,000 zł. Czy to, aby nie kolejny podatek? Jak będzie to funkcjonować w praktyce? I co z zasadą, że prawo nie działa wstecz? Istnieją obawy o zahamowanie inwestycji, a co za tym idzie –negatywny wpływ na rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Będziemy się temu przyglądać.

Już wkrótce w kolejnym artykule: Restrukturyzacja -czym jest i jakie są jej cele?

(autor zespół Kancelarii Radcy Prawnego Renata Piętka www.pskancelaria.pl )