W oficjalnych źródłach (Monitory Sądowe i Gospodarcze) opublikowano informacje o 76 przypadkach niewypłacalności przedsiębiorstw w kwietniu 2018 r. wobec 67 w tym samym miesiącu 2017 r. (wzrost o 13%). Od początku tego roku opublikowano informacje o niewypłacalności 336 polskich przedsiębiorstw wobec 291 w tym samym okresie ubiegłego roku (+15%). O możliwych przyczynach niewypłacalności pisaliśmy w artykułach Niewypłacalność przedsiębiorcy – Przyczyny zewnętrzne, Przyczyny wewnętrzne, Tajemnica niezapłaconych faktur. Czym jest niewypłacalność oraz co trzeba zrobić gdy wystąpi?

Niewypłacalność przedsiębiorcy

Niewypłacalność jest podstawową przesłanką do złożenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy. Mamy z nią do czynienia, gdy:

  • dłużnik utracił zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych i opóźnienie w spłacie przekracza 3 miesiące, lub
  • dłużnikiem jest osoba prawna (np. spółka z o.o.) albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (np. spółka jawna) i wysokość zobowiązań pieniężnych przekracza wartość posiadanego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres co najmniej 24 miesięcy.

Przez niewypłacalność rozumie się stan, w którym dłużnik nie ma zdolności do finansowania wymagalnych zobowiązań. Utrata zdolności oznacza brak gotówki w kasie i na rachunku bankowym w kwocie, która wystarczyłaby na pokrycie bieżących płatności.

Złożenie wniosku o upadłość

W momencie wystąpienia podstawy do ogłoszenia upadłości, czyli powstania niewypłacalności, dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie 30 dni, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości.

Kto powinien złożyć wniosek o upadłość?

  • Jeżeli dłużnikiem jest przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, to osobą uprawnioną do złożenia wniosku o upadłość jest ten przedsiębiorca;
  • Jeżeli dłużnikiem jest osoba prawna (np. spółka z o.o.) albo inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (np. spółka jawna), to osobą uprawnioną do złożenia wniosku o upadłość jest każdy, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania.

Kto jest uprawniony do złożenia wniosku o upadłość?

  • wierzyciel;
  • w przypadku spółek osobowych (spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna) każdy ze wspólników odpowiadający bez ograniczenia za zobowiązania spółki;
  • w przypadku spółek kapitałowych jest to członek zarządu.

Szerszy katalog podmiotów uprawnionych znajduje się w art. 20 ustawy prawo upadłościowe.

Złożenie w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości jest obowiązkiem dłużnika. Za jego niedotrzymanie grożą sankcje, o których w następnym artykule