W związku z art. 9a ustawy Prawo upadłościowe, nie można ogłosić upadłości przedsiębiorcy, wobec którego prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne. By nie dopuścić do nadużywania restrukturyzacji przez zadłużone firmy, wprowadzony został mechanizm uproszczonego wniosku o upadłość.

We wcześniejszych artykułach pisaliśmy dlaczego, kiedy i kto winien złożyć wniosek o upadłość przedsiębiorstwa, jakie są konsekwencje jego nie złożenia, jakie są etapy postępowania upadłościowego oraz jakie elementy powinien zawierać prawidłowo sporządzony wniosek o upadłość.

Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości ma przede wszystkim zabezpieczać interesy wierzycieli w przypadku umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego lub odmowy zatwierdzenia układu. Jego głównym celem jest umożliwienie wierzycielom szybkiego, sprawnego i prostego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika w trybie, który umożliwia nieprzerwane zabezpieczenie majątku dłużnika w okresie od umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego lub odmowy zatwierdzenia układu do czasu prawomocnego rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości.

Termin na złożenie uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości

Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości można złożyć tylko w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego albo postanowienia o odmowie zatwierdzenia układu. W przypadku uchybienia temu terminowi można złożyć „zwykły” wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika. Termin na wniesienie zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego wynosi 2 tygodnie od obwieszczenia postanowienia o umorzeniu albo od obwieszczenia postanowienia o odmowie zatwierdzenia układu.

Kto jest uprawniony do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości?

Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości może zostać złożony przez każdego z wierzycieli dłużnika. Dotyczy to zarówno wierzycieli, których wierzytelności powstały po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego i którzy zostali umieszczeni w spisie wierzycieli, jak i wierzycieli, których wierzytelności powstały po tej dacie. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości może również złożyć dłużnik, a także każdy z reprezentantów dłużnika.

Jak przygotować uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości?

Wniosek ten powinien spełniać znamiona pisma procesowego i zawierać żądanie ogłoszenia upadłości. Jednakże, artykuły 22-25 ustawy Prawo upadłościowe nie są stosowane i nie dołącza się m.in.:

  • aktualnego wykazu majątku z jego szacunkową wyceną;
  • bilansu sporządzonego na potrzeby postępowania upadłościowego;
  • oświadczenia o spłatach wierzycieli na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
  • oświadczenia co do prawdziwości danych.

Kluczowe jest jednak wskazanie wnioskodawcy i dłużnika lub samego wnioskodawcy, jeśli jest nim dłużnik, wspomniane żądanie ogłoszenia upadłości wraz z przytoczeniem okoliczności zawierających podstawy owego żądania, a także te okoliczności, które uzasadniają zachowanie terminu do złożenia uproszczonego wniosku.

Zastanawiasz się nad restrukturyzacją bądź złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości?

Nasi eksperci mogą Ci pomóc! Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych i po przeanalizowaniu Twojej sytuacji dobierzemy odpowiednie rozwiązania. Zapraszamy do współpracy.