Upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy to stosunkowo najczęstszy scenariusz, z którym mamy do czynienia w kontekście upadłości osób fizycznych. Zdecydowana większość naszych klientów, która chce ogłaszać upadłość konsumencką to właśnie byli przedsiębiorcy.

Kiedy upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy jest możliwa?

W kontekście upadłości konsumenckiej sąd weryfikuje przyczyny powstania stanu niewypłacalności – aspekt ten nie jest brany pod uwagę w przypadku upadłości przedsiębiorców, tam istotna jest jedynie niewypłacalność firmy. Jeżeli sąd na etapie weryfikowania złożonego wniosku ustali, że stan niewypłacalności (lub jego pogłębianie) jest skutkiem umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, to z pewnością oddali wniosek. Wystąpienie którejś z tych dwóch przesłanek negatywnych kategorycznie zamykają drogę do uzyskania oddłużenia w ramach upadłości konsumenckiej.

Oprócz powyższych okoliczności sądy także ustalają kiedy powstał stan niewypłacalności dłużnika. Jeśli powstał on w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej i wówczas przedsiębiorca nie złożył wniosku o upadłość firmy, to istnieje przesłanka do oddalenia wniosku o upadłość konsumencką.

Jakie są warianty ogłoszenia upadłości konsumenckiej byłego przedsiębiorcy?

Biorąc pod uwagę nasze dotychczasowe doświadczenie w sprawach o upadłość konsumencką byłych przedsiębiorców możemy wyróżnić najczęstsze stany faktyczne:

  • Dłużnik stał się niewypłacalny prowadząc działalność gospodarczą, po czym złożył wniosek o upadłość przedsiębiorcy w terminie 30 dni (lub nieznacznie ten termin przekroczył). Na skutek ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy doszło do spieniężenia majątku upadłego, ale po zakończeniu całej procedury upadłościowej zostały jeszcze długi. Oddłużenie względem tychże zobowiązań będzie możliwe na skutek ogłoszenia upadłości konsumenckiej byłego przedsiębiorcy, a wcześniejsze złożenie wniosku o upadłość przedsiębiorcy w terminie znacznie zwiększa szanse ogłoszenia upadłości.

 

  • Dłużnik stał się niewypłacalny prowadząc działalność gospodarczą, po czym złożył wniosek o upadłość przedsiębiorcy w terminie 30 dni (lub nieznacznie ten termin przekroczył). Sąd oddalił wniosek o upadłość firmy z uwagi na ubóstwo masy upadłościowej (brak majątku wystarczającego na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego i zaspokojenie w jakimś stopniu wierzycieli). Po oddaleniu wniosku powinno dojść do wyrejestrowania działalności gospodarczej z rejestru przedsiębiorców, a następnie do złożenia wniosku o upadłość konsumencką. Wcześniejsze złożenie wniosku o upadłość przedsiębiorcy w terminie znacznie zwiększa szanse ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

 

  • Dłużnik stał się niewypłacalny prowadząc działalność gospodarczą, po czym nie złożył wniosku o upadłość przedsiębiorcy w terminie, a działalność gospodarczą wyrejestrował. Jeżeli brak wniosku o upadłość przedsiębiorcy można odpowiednio uzasadnić względami słuszności lub względami humanitarnymi, to upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy jest realna.

 

  • Dłużnik stał się niewypłacalny prowadząc działalność gospodarczą, po czym nie złożył wniosku o upadłość przedsiębiorcy w terminie, a działalność gospodarczą wyrejestrował. Jeżeli braku wniosku o upadłość przedsiębiorcy nie można odpowiednio uzasadnić względami słuszności lub względami humanitarnymi, to ogłoszenie upadłości konsumenckiej byłego przedsiębiorcy może być trudne. W takim przypadku, warto skonsultować wcześniej swoją sytuację z prawnikiem, aby ocenić, czy nie znajdą zastosowania tzw. klauzule rozsądku (względy humanitarne i słuszności).

Zastanawiasz się nad złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości?

A może Twoja firma potrzebuje reorganizacji celem zwiększenia przychodów?

Nasi eksperci mogą Ci pomóc! Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych i po przeanalizowaniu Twojej sytuacji dobierzemy odpowiednie rozwiązania. Zapraszamy do współpracy.