Ogłoszenie upadłości wywołuje szereg ważnych konsekwencji – nie tylko dla samego upadłego i jego majątku, ale również dla podejmowanych przez niego czynności prawnych czy toczących się w jego sprawie postępowań. Wszystkie te skutki zostały określone przez prawo upadłościowe. Najpierw skupimy się na tym, co dotyczy upadłego i majątku (te kwestie zostaną rozwinięte najszczegółowiej), a w następnym artykule przedstawimy pozostałe przypadki.

Skutki ogłoszenia upadłości odnoszące się do upadłego

Po ogłoszeniu upadłości upadły wraz ze swoim przedsiębiorstwem dalej występuje na rynku, z tym, że do nazwy firmy musi dodać oznaczenie W upadłości likwidacyjnej lub W upadłości układowej. Cały jego majątek przechodzi pod kontrolę syndyka lub nadzorcy sądowego, w związku z czym osoby te (podobnie jak sędzia-komisarz) mają prawo wymagać od upadłego określonego zachowania oraz nakładać na niego pewne ograniczenia.

Jeżeli ogłoszono upadłość z likwidacją majątku, upadły jest zobowiązany do tego, żeby wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek oraz wszystkie dokumenty dotyczące jego działalności, majątku i rozliczeń. Ponadto upadły powinien udzielać wszelkich informacji odnośnie majątku, jeżeli tylko poprosi o to sędzia-komisarz czy syndyk. Podobnie w przypadku ogłoszenia upadłości układowej – nadzorca sądowy powinien zapoznać się z przedsiębiorstwem upadłego i księgami rachunkowymi.

W wyjątkowej sytuacji sędzia-komisarz może nawet zastosować wobec upadłego grzywnę lub areszt. Środki przymusu można wykorzystać w przypadku ukrywania się upadłego, skrywania przez niego majątku, niewypełniania obowiązków czy przeszkadzania w ustaleniu masy upadłości.

Sędzia-komisarz ma też prawo zabronić upadłemu opuszczania terytorium Polski bez jego zgody.

Skutki ogłoszenia upadłości odnoszące się do majątku upadłego

Wraz z ogłoszeniem upadłości upadły traci możliwość zarządzania swoim majątkiem – w całości lub tylko częściowo. Jego majątek staje się masą upadłości przeznaczoną do zaspokojenia zobowiązań względem wierzycieli.

Upadłość z likwidacją majątku

  • Upadły traci prawo zarządu i możliwość korzystania i rozporządzania mieniem, a uprawnienia te nabywa syndyk.

Upadłość z możliwością układu

  • Zarząd nad mieniem sprawuje upadły pod kontrolą nadzorcy sądowego (w szczególnych przypadkach sąd może ustanowić innego zarządcę);
  • upadły względem masy upadłości może wykonywać tylko niektóre czynności – na pozostałe musi mieć zgodę nadzorcy lub rady wierzycieli;
  • upadły jest zobowiązany udzielać sędziemu-komisarzowi i nadzorcy wszelkich informacji o przedsiębiorstwie oraz umożliwić nadzorcy zapoznanie się z sytuacją firmy.

Utrata przez upadłego możliwości zarządzania majątkiem w całości lub części wiąże się z następującymi konsekwencjami:

  • konieczność opuszczenia przez upadłego i jego bliskich mieszkania wchodzącego w skład masy upadłości w terminie wyznaczonym przez sędziego-komisarza;
  • nieważność wszystkich czynności dotyczących mienia wchodzącego w skład masy upadłości;
  • obowiązek uiszczenia świadczenia na rzecz masy upadłości, jeżeli zostało ono dokonane względem upadłego po ogłoszeniu upadłości, a upadły nie przekazał równowartości świadczenia do masy upadłości;
  • brak możliwości obciążenia składników masy upadłości hipoteką i innymi zabezpieczeniami (chyba że wniosek o wpis hipoteki został złożony przynajmniej sześć miesięcy wcześniej niż wniosek o ogłoszenie upadłości).

Posiadasz problemy finansowe?

Twoja firma ma problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań?

Zastanawiasz się nad złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości bądź nad restrukturyzacją?

Nasi eksperci mogą Ci pomóc! Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych i po przeanalizowaniu Twojej sytuacji dobierzemy odpowiednie rozwiązania. Zapraszamy do współpracy!