W poprzednim artykule Niewypłacalność przedsiębiorcy – Przyczyny wewnętrzne dowiedzieli się Państwo jakie mogą być wewnętrzne przyczyny prowadzące do niewypłacalności przedsiębiorstwa. Dziś skupimy się na zewnętrznych problemach wpływających na możliwość ogłoszenia upadłości przez firmę.

Problem zewnętrznych przyczyn upadłości przedsiębiorstw jest dużo bardziej złożony niż wewnętrznych. Wynika to m.in. z faktu braku możliwości wpływania na nie przez przedsiębiorstwo, co sprawia, że powinny być przedmiotem dokładnych prognoz.

Dla uproszczenia, należy podzielić te przyczyny na trzy główne grupy, obejmujące przyczyny zbliżone do siebie tematyką i sposobem oddziaływania.

Przyczyny polityczne

Zalicza się do nich m.in. politykę fiskalną i gospodarczą kraju w stosunku do podmiotów gospodarczych, a także przepisy prawne odgórnie regulujące ich działalność. Dla pełnego poglądu na kwestie polityczne należy dodać również ustalenia Rady Polityki Pieniężnej, która za pomocą stóp procentowych, zmieniając oprocentowanie kredytów oddziałuje na koszty prowadzonej działalności.

Sytuacja makroekonomiczna kraju

Nie jest tajemnicą, że na liczbę upadłości firm mają wpływ warunki funkcjonowania, jakie panują w kraju prowadzonej działalności. Zalicza się do nich m.in. fazę cyklu koniunkturalnego — recesja powodująca trudności finansowe kontrahentów może doprowadzić do upadłości ich odbiorców, globalizacja, integracja europejska czy też inflacja i kursy walut.

Współpraca z dostawcami, klientami, a także konkurencja

Wymienione podmioty działające w otoczeniu przedsiębiorstwa warunkują jego funkcjonowanie, a ich trudności finansowe mogą wpływać bardzo niekorzystnie na jego sytuację. Gdy w grę wchodzi dodatkowo źle zdywersyfikowany portfel dostawców czy też odbiorców, mamy do czynienia z czystym przykładem zjawiska domina w upadłości — kiedy zła sytuacja jednego podmiotu niejako ciągnie za sobą pogarszające się sytuacje podmiotów zależnych i powiązanych.

Opisane wyżej przyczyny mogą spowodować upadłość podmiotu, którą przeprowadza się w formie postępowania sądowego. W celu zapobiegnięcia sytuacji niewypłacalności zalecamy kontakt z naszymi ekspertami, którzy doradzą w jaki sposób zrestrukturyzować firmę, aby nie doszło do ostateczności jaką jest zamknięcie biznesu.

Zapraszamy do współpracy!