Ubiegając się o ogłoszenie upadłości, dłużnik musi złożyć w sądzie odpowiedni wniosek, który zainicjuje wszczęcie postępowania upadłościowego. O tym co powinien zawierać prawidłowo sporządzony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego firmy pisaliśmy w artykule Elementy wniosku o upadłość.

Opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości gospodarczej wynosi obecnie 1000 zł. Ponadto, składający wniosek jest zobowiązany do uiszczenia zaliczki na wydatki, które pojawią się w toku postępowania. Wysokość tej kwoty, jak stanowi art. 22a Ustawy prawo upadłościowe, równa się jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Obecnie wynosi ona 4509,57 zł (stan na dzień 6.08.2018). Dowód potwierdzający te wpłaty dołącza się do składanego wniosku o ogłoszenie upadłości. Brak wspomnianej zaliczki skutkuje wezwaniem do jej uregulowania w ciągu tygodnia pod rygorem zwrotu wniosku.

Jednak jeszcze zanim dłużnik złoży w sądzie upadłościowym wypełniony wniosek, powinien mieć świadomość, że o ogłoszenie upadłości mogą ubiegać się niewypłacalni przedsiębiorcy, którzy pomimo utraty płynności finansowej, nadal dysponują majątkiem o wartości niezbędnej do przeprowadzenia postępowania upadłościowego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy prawo upadłościowe, sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, kiedy majątek dłużnika, nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania lub tylko te koszty pokrywa. Jeśli brak majątku będzie przyczyną oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, to kosztami sądowymi zostaje obciążony dłużnik.

Wydatkami wliczanymi w koszty postępowania są te związane z zabezpieczeniem, zarządzaniem i ostatecznie likwidacją, czyli spieniężaniem majątku dłużnika, który po ogłoszeniu upadłości staje się tzw. masą upadłości. Koszty te, to w przeważającej większości: wynagrodzenie dla syndyka i jego zastępcy, a także wynagrodzenie dla osób, które syndyk zatrudnia i należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wymienionych osób, jak również koszty wyceny majątku czy umieszczania ogłoszeń o jego sprzedaży. W koszty postępowania upadłościowego wliczone są także: wynagrodzenie członków rady wierzycieli oraz wydatki związane ze zgromadzeniem wierzycieli, np. opłacenie sali na czas zgromadzenia i koszty powiadomienia wierzycieli o mającym się odbyć zgromadzeniu. Opłatom podlegają też ogłoszenia dotyczące postępowania i koszty przechowywania zgromadzonych dokumentów upadłego dłużnika. Pomimo ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa w dalszym ciągu należy regulować wymagane przez prawo podatki np. podatek VAT. Obowiązek ten, po ogłoszeniu upadłości, spoczywa na syndyku, który dokonuje odpowiednich wpłat.

Wskazując na koszty postępowania upadłościowego nie można pominąć kosztów zarządu masą upadłości, które powstały po ogłoszeniu upadłości i do których należą zobowiązania ze stosunku pracy takie jak wynagrodzenia, odprawy i renty zatrudnionych w upadającym przedsiębiorstwie osób oraz inne wydatki, które ponosi syndyk w związku z zarządem masą upadłości. Jeżeli wydatki te nie zostaną pokryte środkami pochodzącymi ze sprzedaży majątku upadłego czyli z masy upadłości, wówczas  po zakończeniu postępowania upadłościowego zobowiązany jest pokryć je sam upadły.

W sytuacji, kiedy postępowanie upadłościowe zostanie umorzone, sąd może zwolnić dłużnika z obowiązku zapłaty za koszty sądowe.

Dłużnik korzystający z pomocy prawnika, powinien także mieć na uwadze, że będzie musiał pokryć koszty usług kancelaryjnych, ale te nie wchodzą już w skład kosztów pokrywanych z masy upadłości.

Zastanawiasz się nad restrukturyzacją bądź złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości?

Nasi eksperci mogą Ci pomóc! Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych i po przeanalizowaniu Twojej sytuacji dobierzemy odpowiednie rozwiązania. Zapraszamy do współpracy!