We wcześniejszych artykułach pisaliśmy dlaczego, kiedy i kto winien złożyć wniosek o upadłość przedsiębiorstwa, jakie są konsekwencje jego nie złożenia oraz co w przypadku gdy firma nie posiada już żadnego majątku. Dziś przedstawiamy jakie elementy powinien zawierać prawidłowo sporządzony wniosek o upadłość.

Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien składać się z następujących elementów:

Po pierwsze, powinien zawierać imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym. W przypadku ich braku musi zawierać inne dane, które umożliwiają jednoznaczną identyfikację dłużnika, tj. miejsce zamieszkania albo jego siedzibę, adres.

Gdy dłużnikiem jest spółka osobowa albo osoba prawna taki wniosek powinien zawierać imiona i nazwiska reprezentantów takiego podmiotu, w tym likwidatorów, jeżeli zostali ustanowieni. Jeżeli chodzi o spółki osobowe to wniosek powinien zawierać imiona i nazwiska tych wspólników, którzy odpowiadają za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem.

Po drugie, wniosek powinien wskazywać miejsca, w których znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika.

Po trzecie, powinien wskazywać okoliczności, które uzasadniają wniosek. Powinny one zostać uprawdopodobnione.

Po czwarte, wniosek powinien zawierać informację, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającemu prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych. Ta informacja jest niepotrzebna, jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości składa wierzyciel.

Po piąte, wnioskodawca powinien zawrzeć we wniosku informację, czy dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Inne wymagania wniosku

Oprócz wymagań, co do treści, ustawa zawiera również wymaganie formalne, które polega na uiszczeniu zaliczki na poczet wydatków w toku postępowania upadłościowego. Zaliczka ta stanowi jednokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego. Wnioskodawca powinien wraz z wnioskiem przedstawić dowód jej uiszczenia.

Jeżeli wnioskodawca nie uiści zaliczki to zostanie wezwany do jej uiszczenia w terminie tygodnia pod rygorem zwrotu wniosku. Zaliczka ta jest ważna z punktu widzenia postępowania, bowiem wystarczy na pokrycie kosztów funkcjonowania tymczasowego nadzorcy sądowego. Jeżeli uiścimy ją wraz z wnioskiem to na pewno przyspieszy to bieg postępowania. Niewykorzystana część zaliczki jest zwracana wnioskodawcy.

Kolejnym koniecznym elementem jest uprawdopodobnienie przez wierzyciela swojej wierzytelności we wniosku. Oznacza to, że wierzyciel powinien wskazać podstawę prawną roszczenia, jego wysokość, a także termin jego zapłaty. Powinien także dołączyć wszelkie dowody, na których opiera swoje twierdzenia. Warto podkreślić, że wierzyciel nie musi wykazywać stanowczo i bez wątpienia, że istnieje wierzytelność w ściśle określonej wysokości. Wystarczające jest jej uprawdopodobnienie.

Gdy wniosek składa dłużnik

W przypadku, gdy wniosek o ogłoszenie upadłości składa dłużnik powinien do wniosku dołączyć szereg różnych potrzebnych dokumentów. Po pierwsze, powinien dołączyć aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników.

Po drugie, jest zobowiązany do załączenia bilansu sporządzonego dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku.

Po trzecie, powinien zawrzeć wraz z wnioskiem spis wierzycieli, łącznie z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności oraz terminów zapłaty. Zobowiązany jest również do załączenia listy zabezpieczeń, które zostały dokonane przez wierzycieli.

Po czwarte, ma obowiązek załączyć spis podmiotów, które są zobowiązane majątkowo wobec dłużnika. Spis ten powinien określać wierzytelności, daty ich powstania oraz terminy ich zapłaty.

Po piąte, dłużnik powinien załączyć do wniosku wykaz tytułów wykonawczych, które zostały wydane przeciwko dłużnikowi.

Po szóste, powinien także załączyć informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych, zastawów skarbowych i hipotek morskich oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych oraz przed sądami polubownymi dotyczących majątku dłużnika.

Po siódme, jest zobligowany do załączenia informacji o miejscu zamieszkania reprezentantów spółki lub likwidatorów, jeżeli zostali ustanowieni.

Jeżeli dłużnik nie jest wstanie załączyć jakiegokolwiek z tych dokumentów to jest zobowiązany do podania przyczyny niedołączenia takiego dokumentu do wniosku. Takie przyczyny muszą zostać uprawdopodobnione.

Wreszcie dłużnik musi również złożyć oświadczenie na piśmie, że dane zawarte we wniosku o ogłoszenie upadłości są prawdziwe.

Posiadasz problemy finansowe?

Twoja firma ma problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań?

Zastanawiasz się nad złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości bądź o restrukturyzację?

Nasi eksperci mogą Ci pomóc! Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych i po przeanalizowaniu Twojej sytuacji dobierzemy odpowiednie rozwiązania. Zapraszamy do współpracy!