Likwidacja firmy i jej upadłość to dwie całkowicie odmienne czynności z punktu widzenia prawa. Likwidacja spółki realizowana jest bowiem w oparciu o Kodeks spółek handlowych (dalej k.s.h.), a upadłość natomiast w oparciu o ustawię z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (dalej p.u.).

Likwidacja firmy to zakończenie działalności gospodarczej na skutek czego podmiot prawny przestaje istnieć. Obejmuje zatem wszystkie działania zmierzające do całkowitego zamknięcia działalności zarówno w sferze ekonomicznej jak i prawnej.

W przypadku spółki z o.o. niezbędne jest przeprowadzenie procedury prawnej, która ma na celu ochronę wierzycieli. Spółka postawiona w stan likwidacji funkcjonuje do momentu zakończenia postępowania likwidacyjnego i wykreślenia z KRS.

O rozwiązaniu spółki i postawieniu jej w stan likwidacji decyduje najczęściej Zgromadzenie Wspólników spółki podejmując w tym zakresie stosowne uchwały i wyznaczając likwidatora.

Likwidację firmy należy przeprowadzić również w sytuacji gdy spółka nie ma zobowiązań, a jej kondycja finansowa jest dobra, natomiast podjęto decyzje o zakończeniu prowadzenia działalności.

Przyczyny likwidacji firmy

Przyczyny likwidacji firmy mogą wynikać zarówno bezpośredni z ustawy, jak i umowy spółki.

W Kodeksie spółek handlowych zaprezentowane są potencjalne przesłanki likwidacji, w tym m.in. podjęcie przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki czy też uchwały o przeniesieniu siedziby spółki za granicę.

Przyczynami wynikającymi z umowy spółki będą przede wszystkim: utrata przez spółkę koncesji lub zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, utrzymująca się strata z działalności spółki, zrealizowanie celu spółki w przypadku tzw. spółek inwestycyjnych (np. deweloperskich), tj. zawiązanych dla określonych transakcji lub przedsięwzięć, czy też upływ czasu, na który spółka została zawiązana.

Częstą przyczyną likwidacji spółki może być również konflikt pomiędzy wspólnikami, uniemożliwiający osiągnięcie celu spółki, co tym samym uzasadnia żądanie wspólnika o jej rozwiązanie przez sąd.

Przebieg likwidacji firmy

Do sądu rejestrowego należy zgłosić:

  • otwarcie likwidacji firmy,
  • nazwiska i imiona likwidatorów oraz ich adresy,
  • sposób reprezentowania spółki przez likwidatorów

i wszelkie w tym zakresie zmiany.

Likwidatorami są co do zasady członkowie zarządu spółki, chyba że uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo umowa spółki stanowią inaczej. Likwidatorów może również ustanowić sąd rejestrowy, jednakże wówczas takich likwidatorów może odwołać tylko sąd rejestrowy.

W myśl art. 282 § 1 k.s.h. likwidatorzy powinni przeprowadzić tzw. czynności likwidacyjne, czyli:

  1. zakończyć bieżące interesy spółki,
  2. ściągnąć wierzytelności,
  3. wypełnić zobowiązania,
  4. upłynnić majątek spółki.

Nowe interesy mogą być wszczynane tylko wówczas, gdy jest to konieczne do ukończenia spraw w toku. W granicach swoich kompetencji, określonych powyżej, likwidatorzy mają prawo prowadzenia spraw spółki oraz jej reprezentowania.

Po dokonaniu w/w czynności likwidacyjnych likwidatorzy powinni:

  • sporządzić sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli;
  • po zakończeniu likwidacji, ogłosić przedmiotowe sprawozdanie w siedzibie spółki;
  • przedłożyć je sądowi rejestrowemu łącznie z wnioskiem o wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców KRS.

Sąd rejestrowy po rozpoznaniu wniosku wydaje postanowienie o wykreśleniu spółki z rejestru. Ustanie bytu prawnego spółki następuje z chwilą uprawomocnienia się tego postanowienia. Zatem w tym momencie spółka traci osobowość prawną i ulega rozwiązaniu.

Czym jest upadłość firmy?

Upadłość firmy ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny.

Niewypłacalnym w skrócie, jesteśmy wtedy gdy zaprzestaliśmy płacenia wymagalnych zobowiązań co najmniej przez 3 miesiące, a suma niewykonanych zobowiązań przekracza 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa, bądź gdy zobowiązania przekraczają wartość naszego majątku. Każdy niewypłacalny przedsiębiorca zobowiązany jest zgodnie z literą prawa do ogłoszenia upadłości.

O tym jak wygląda wniosek o upadłość firmy pisaliśmy w artykułach Złożenie wniosku o upadłość oraz Elementy wniosku o upadłość.

Natomiast o tym jakie są konsekwencje niezgłoszenia upadłości firmy przeczytasz w artykule Konsekwencje braku złożenia wniosku o upadłość.

Jeśli nie wiesz czy właściwa dla Ciebie jest upadłość firmy czy jej likwidacja skorzystaj z naszej pomocy, a my pomożemy szybko zakończyć jeden rozdział i zacząć od nowa. Zapraszamy!