Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Postępowanie upadłościowe jest postępowaniem, które może zostać wszczęte tylko na wniosek. Kto zatem jest uprawniony do złożenia takiego wniosku? W zależności od tego, czy jesteśmy osobą fizyczną, czy przedsiębiorcą możemy to zrobić my lub każdy z naszych wierzycieli.

Jeżeli chodzi o osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, tylko one decydują o tym, czy chcą złożyć taki wniosek (patrz: Niewypłacalność konsumencka – kiedy możesz złożyć wniosek o upadłość?). Mają do tego prawo i tylko od nich zależy, czy z niego skorzystają. Przy przedsiębiorcach lub byłych przedsiębiorcach (zamknięta działalność gospodarcza) sytuacja kształtuje się odmiennie. W tym przypadku, uprawnieni do złożenia wniosku są także wierzyciele, natomiast przedsiębiorca ma taki obowiązek.

Obowiązek ten, w przypadku przedsiębiorcy spoczywa na każdym kto ma prawo do prowadzenia jego spraw i reprezentowania (na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu), samodzielnie lub łącznie z innymi osobami. Zmiana wprowadzona w roku 2016 spowodowała, iż za złożenie wniosku o upadłość odpowiedzialny jest również prokurent spółki z o.o.

Warto podkreślić, że osoby, które zobowiązane są do wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości ponoszą odpowiedzialność formalną jak również w przyszłości nawet materialną, za to, że nie złożyli wniosku w terminie (patrz: Odpowiedzialność członków zarządu / prokurentów za nieterminowe złożenie wniosku).

Przy spółce jawnej, spółce partnerskiej, spółce komandytowej i spółce komandytowo- akcyjnej uprawnionym do złożenia wniosku jest każdy ze wspólników, który odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia.

Gdy chodzi o osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które posiadają zdolność prawną, uprawnionym do złożenia wniosku jest każdy, kto ma prawo do prowadzenia jego spraw i do jego reprezentowania – samodzielnie i z innymi osobami. Najczęściej jest to każdy członek zarządu, bez względu na sposób reprezentacji, lub prokurent.

W stosunku do przedsiębiorstwa państwowego, uprawnienie takie ma organ założycielski, a w stosunku do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, ma je również minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.

W sytuacji, gdy osoba prawna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, a także komandytowo- akcyjna jest w stanie likwidacji obowiązek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spoczywa na każdym z likwidatorów.

Ponadto, gdy chodzi o bank, z wnioskiem o ogłoszenie upadłości może wystąpić tylko i wyłącznie Komisja Nadzoru Finansowego, a w przypadku zakładu ubezpieczeń lub zakładu restrukturyzacji sam zakład lub Komisja Nadzoru Finansowego.

Termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wynosi 30 dni. Biegnie on od dnia, w którym spełniły się wszystkie wymagania dotyczące podstaw ogłoszenia upadłości. (patrz: Upadłość przedsiębiorców- sprawdź kiedy masz obowiązek złożenia wniosku upadłość).

(autor zespół Kancelarii Radcy Prawnego Renata Piętka www.pskancelaria.pl )