Wnioski do KRS składane wyłącznie w formie elektronicznej? Korespondencja z sądem poprzez skrzynkę e-mail? Od 1 marca 2020 r. przedsiębiorców czeka nowa „KRS-owa rzeczywistość”.

W artykułach Pełna informatyzacja, Zgłaszanie adresów członków organów, Kary dla wspólników za braki w organach spółki (postępowanie przymuszające), Brak obowiązku przekazywania sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego, pisaliśmy o zmianach, które wprowadza nowelizacja ustawy o KRS – o obowiązku dołączania do wniosków do KRS nowych oświadczeń i dokumentów, a także o obowiązku elektronicznego zgłaszania do KRS sprawozdań finansowych. To jednak jeszcze nie koniec zmian.

Od 1 marca 2020 r. Krajowy Rejestr Sądowy ma ulec całkowitej digitalizacji.

Wnioski do KRS wyłącznie w formie elektronicznej

Po pierwsze, nowelizacja ustawy o KRS wprowadza od 1 marca 2020 r. obowiązek składania wszystkich wniosków do rejestru przedsiębiorców KRS oraz dokumentów stanowiących podstawę wpisu z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, tj. w formie elektronicznej. Składanie wniosków za pomocą systemu ma być znacznie łatwiejsze niż wypełnianie papierowych formularzy. Na etapie uzupełniania wniosków pojawiać się będą podpowiedzi, które ułatwią przedsiębiorcy wypełnienie wniosku np. możliwość wyboru z listy. Dodatkowo system wymuszać będzie wypełnienie pól, których wypełnienie będzie obligatoryjne, nie pozwalając przejść dalej.

Korespondencja z Sądem poprzez e-mail

Po drugie, zmienić się ma sposób komunikacji wnioskodawców i interesantów z Sądem. Każdy przedsiębiorca ma mieć zapewnioną możliwość sprawdzenia statusu on-line złożonego przez siebie wniosku oraz zapoznania się z jego treścią. Co więcej, wymiana korespondencji pomiędzy stroną a Sądem odbywać się będzie z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Sąd wzywać będzie do uzupełniania braków wniosku czy informować o błędach formalnych bez konieczności ponownego wypełniania formularza przez wnioskodawcę, a także wydawać w formie elektronicznej zarządzenia o charakterze technicznym. Przedsiębiorcy będą mogli zapisać się na tzw. „newsletter”. Dzięki niemu otrzymają na wskazane przez siebie adresy e-mail informację o nadchodzących dokumentach sądowych. Również orzeczenia kończące postępowanie będą wydawane i doręczane w postaci elektronicznej.

Elektroniczne wypisy aktów notarialnych

Po trzecie, w celu umożliwienia składania przez strony wszystkich dokumentów dołączonych do wniosku w postaci elektronicznej, powstać ma Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. W Repozytorium tym notariusze zobligowani będą umieszczać elektroniczne wypisy lub wyciągi wszystkich aktów notarialnych, które stanowić będą podstawę wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS. Do Repozytorium sąd rejestrowy będzie miał bezpośredni dostęp. Dlatego do wniosku do KRS przedsiębiorca nie będzie już musiał załączać wypisu aktu notarialnego, a jedynie wskazywać odpowiedni numer tego dokumentu w Repozytorium elektronicznym.

Czytelnia akt on-line

Po czwarte, akta rejestrowe podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS obejmujące w szczególności wnioski wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu, które zostaną złożone przez te podmioty w ramach postępowań do KRS, będą udostępnione w formie elektronicznej. Oznacza to, że każdy będzie miał dostęp do dokumentów rejestrowych spółek z poziomu swojego komputera – Rejestr przedsiębiorców już jest jawny, a będzie dodatkowo całkowicie zdigitalizowany.

Odpis pełny do pobrania w Internecie

Po piąte, rozszerzyć ma się zakres informacji, które udostępniać będzie Centralna Informacja. Obecnie Centralna Informacja bezpłatnie udostępnia, w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych, aktualne informacje o podmiotach wpisanych do Rejestru. Rozszerzono zakres udostępnianych w tej formie informacji o odpis pełny z KRS.

Przewidziana od 1 marca 2020 r. przebudowa rejestru przedsiębiorców ma ułatwić przedsiębiorcom wypełnianie KRS-owych obowiązków. Zakłada się, że możliwość składania wniosków wraz z załącznikami w formie elektronicznej wyeliminuje większość zwrotów wniosków i przyspieszy procedowanie. Mamy nadzieje, że system będzie pracował wydajnie. W takim przypadku istnieje realna szansa na poprawę funkcjonowania sądów rejestrowych.