Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza PIERWSZY konkurs ofert na sprzedaż:

nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 209 o powierzchni 1.700 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym nr 159 o powierzchni zabudowy 110 m2 , budynkiem produkcyjnym usługowym i gospodarczym dla rolnictwa nr 160 o powierzchni zabudowy 106 m2 oraz budynkiem produkcyjnym usługowym i gospodarczym dla rolnictwa nr 161 o powierzchni zabudowy 33 m2 , dla której to Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr EL1E/00010121/0; oraz udziału w części ½ w działce nr 206 stanowiącej drogę dojazdową o powierzchni 1.000 m2 położonej w obrębie Karczowiska Górne, gmina Gronowo Elbląskie, powiat Elbląski, województwo warmińsko-mazurskie dla której to Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr EL1E/00026436/6

cena wywoławcza nieruchomości gruntowej zabudowanej wraz z udziałem w drodze dojazdowej jest to kwota nie niższa niż: 307.500,00 zł (słownie:  trzysta siedem tysięcy pięćset złotych 00/100)

Ważne daty:

wadium w wysokości 30.750,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) należy uiścić – do dnia 19 października 2021 roku ( UWAGA! liczy się data uznania rachunku masy) na rachunek bankowy masy upadłości 09 1140 2004 0000 3402 7800 0938

oferta – do dnia 20 października 2021 roku (UWAGA! liczy się data wpływu do Syndyka)

otwarcie ofert- w dniu 22 października 2021 roku o godz. 12.00 w Biurze Syndyka w Gdyni, przy ul. Warszawskiej 78, piętro 1

Link do regulaminu, operatu szacunkowego, wypisu z rejestru gruntów, kartoteki budynków, mapy ewidencyjnej oraz zdjęć wymienionej nieruchomości wraz z drogą dojazdową:

https://1drv.ms/u/s!AmEc0F9Ou7mYgYhfDvHlJa06dw6oCA?e=hBxrSc

Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 502 734 328 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.