Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza PIERWSZY konkurs ofert na sprzedaż:

udziału ½ części w prawie własności nieruchomości  – lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni użytkowej 42,92 m2 , położonego w budynku nr 7 przy ulicy Mickiewicza w Elblągu, Województwo warmińsko-mazurskie, dla którego Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW nr EL1E/00052598/0 wraz ze związanym z lokalem mieszkalnym nr 7 udziałem ½ w prawie własności nieruchomości wspólnej w wysokości 93/1.000 części, z której ten lokal został wydzielony, dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr EL1E/00030099/2

cena wywoławcza udziału w prawie własności nieruchomości jest to kwota nie niższa niż: 102.000,00 zł (słownie:  sto dwa tysiące złotych 00/100)

Ważne daty:

wadium w wysokości 10.200,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście złotych) należy uiścić – do dnia 19 października 2021 roku ( UWAGA! liczy się data uznania rachunku masy) na rachunek bankowy masy upadłości :  26 1140 2004 0000 3102 8163 2653

oferta – do dnia 20 października 2021 roku (UWAGA! liczy się data wpływu do Syndyka)

otwarcie ofert- w dniu 22 października 2021 roku o godz. 11.00 w Biurze Syndyka w Gdyni, przy ul. Warszawskiej 78, piętro 1

Link do regulaminu i operatu szacunkowego oraz zdjęć wymienionego lokalu mieszkalnego:

https://1drv.ms/u/s!AmEc0F9Ou7mYgYgVoGunt9q9gkxe1w?e=T61ZeC

Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 502 734 328 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.