Syndyk Masy Upadłości Macieja Królikowskiego sprzeda z wolnej ręki pakiet ruchomości stanowiących odzież damską , w tym buty (ok. 93 % składu), odzież dziecięca , w tym buty (ok. 5 % składu), odzież męską (ok. 2 % składu) za łączną kwotę nie niższą niż 14.520 zł brutto (cena wywoławcza) na podstawie umowy sprzedaży (syndyk dokonuje sprzedaży w postępowaniu upadłościowym konsumenckim – nie wystawia faktury VAT). Wszystkie przedmioty są nowe- w większości z cenami, w pudełkach.

Oferty należy składać w zapieczętowanej kopercie w terminie do 04.03.2021 w formie pisemnej adresując na adres Syndyka :

Renata Piętka Kancelaria Radcy Prawnego ul. Warszawska 78, 81- 309 Gdynia

w tytule: oferta Królikowski VI GUp 345/20- ubrania

Oferta musi zawierać oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty), równą co najmniej cenie wywoławczej, oraz oznaczenie składającego ofertę (w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, PESEL, adres, telefon kontaktowy, ewentualnie adres email, a w przypadku innych podmiotów: nazwę, siedzibę, nr wpisu do rejestru, adres korespondencyjny, jeśli jest inny niż siedziba oraz telefon kontaktowy i ewentualnie adres email, o ile adres do kontaktu będzie inny niż ten, z którego wpłynęła oferta). Do oferty należy dołączyć oświadczenie oferenta, że, jest mu znana, sytuacja prawna i faktyczna, nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń i wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi na podstawie art. 558 kc, a także że wyraża zgodę na pokrycie wszelkich opłat, podatków i kosztów związanych z zawarciem umowy kupna-sprzedaży. Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny przed zawarciem umowy sprzedaży.

Syndyk wybiera ofertę z najwyższą oferowaną ceną , złożoną do dnia 04.03.2021. Po upływie terminu  Syndyk zawiadomi o wyborze oferty wybranego oferenta. Cena powinna zostać zapłacona w terminie 3 dni od powiadomienia o wyborze drogą mailową i/lub telefoniczną. Sprzedaż następuje w terminie 2 dni od obciążenia rachunku wskazanego przez Syndyka ceną wskazaną na wybranej ofercie.

W przypadku wysyłki przedmiotu sprzedaży koszt wysyłki ponosi kupujący.

Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się po uprzednim umówieniu się telefonicznym 790 346 123.

Zdjęcia przedmiotów zostały umieszczone pod linkiem:

 

https://1drv.ms/u/s!AmEc0F9Ou7mYxUYlQ2OtXQShDDEF?e=hegcsV

 

Syndyk zastrzega się prawo odwołania i unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.