Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza PIERWSZY konkurs ofert na sprzedaż:

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w budynku w Gdyni przy ulicy Podolskiej 16 o łącznej powierzchni użytkowej 38,30  m2, dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  KW nr GD1Y/00100656/2

cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości jest to kwota nie niższa niż: 347.000,00 zł (słownie:  trzysta czterdzieści siedem tysięcy złotych 00/100)

Ważne daty:

wadium w wysokości 34.700,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące siedemset złotych 00/100) należy uiścić – do dnia 05 lipca 2022 roku (UWAGA! liczy się data uznania rachunku masy) na rachunek bankowy masy upadłości 95 1140 2004 0000 3202 7866 1416 

oferta – do dnia 06 lipca 2022 roku (UWAGA! liczy się data wpływu do Syndyka) 

otwarcie ofert- w dniu 08 lipca 2022 roku o godz. 11.00 w Biurze Syndyka w Gdyni, przy ul. Siewnej 1, piętro 1

Link do regulaminu, operatu szacunkowego wraz z aneksem do operatu, zdjęcia nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego przetargu:

https://1drv.ms/u/s!AmEc0F9Ou7mYge5ccRkjt4MP5RLTkA?e=qmbxo3

Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 536-981-555 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.