Syndyk Masy Upadłości Marioli Błaszkiewicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki budynek garażowy – nieruchomość gruntowa położona w obrębie ewidencyjnym miasta Słupska, nr 0006, przy ul. Ks. Józefa Poniatowskiego, gmina Słupsk, powiat słupski, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1279, obszaru 0.00.19 ha, dla której Sąd Rejonowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych  w Słupsku prowadzi księgę wieczystą nr  SL1S/00035860/9. Cena: 3.000,00 zł. na podstawie umowy sprzedaży (syndyk dokonuje sprzedaży w postępowaniu upadłościowym konsumenckim – nie wystawia faktury VAT).

Oferty należy składać w terminie do 31.03.2021 w formie pisemnej adresując na adres Syndyka :
Renata Piętka Kancelaria Radcy Prawnego ul. Warszawska 78, 81- 309 Gdynia
lub mailowo na podany adres: sekretariat@pskancelaria.pl
w obu przypadkach wskazując w tytule: oferta Mariola Błaszkiewicz, VI GUp 438/20 – budynek garażowy.
Oferta musi zawierać oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty), równą co najmniej cenie wywoławczej, oraz oznaczenie składającego ofertę (w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, PESEL, adres, telefon kontaktowy, ewentualnie adres email, a w przypadku innych podmiotów: nazwę, siedzibę, nr wpisu do rejestru, adres korespondencyjny, jeśli jest inny niż siedziba oraz telefon kontaktowy i ewentualnie adres email, o ile adres do kontaktu będzie inny niż ten, z którego wpłynęła oferta). Do oferty należy dołączyć oświadczenie oferenta, że, jest mu znana, sytuacja prawna i faktyczna, nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń i wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi na podstawie art. 558 kc, a także, że wyraża zgodę na pokrycie wszelkich opłat, podatków i kosztów związanych z zawarciem umowy kupna- sprzedaży. Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny przed zawarciem umowy sprzedaży.
W przypadku jeżeli zgłosi się więcej niż jeden zainteresowany Syndyk wybierze ofertę bardziej korzystną cenowo, złożoną do dnia 31.03.2021 r. Po upływie terminu Syndyk zawiadomi o wyborze oferty wybranego oferenta. Cena powinna zostać zapłacona w terminie 3 dni od powiadomienia o wyborze drogą mailową i/lub telefoniczną. Sprzedaż następuje w terminie 2 dni od obciążenia rachunku wskazanego przez Syndyka ceną wskazaną w wybranej ofercie.

Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się w  Słupsku po uprzednim umówieniu się telefonicznym pod nr: 502 734 328.
Syndyk zastrzega się prawo odwołania i unieważnienia możliwości składania ofert bez podania przyczyn.