Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza PIERWSZY konkurs ofert na sprzedaż:

 1. nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem magazynowym oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem hali warsztatowej z częścią biurowo-socjalną i mieszkaniem właściciela położone w Elblągu przy ulicy Nowodworskiej 27B, powiat elbląski, woj. warmińsko-mazurskie tj. :

– nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ulicy Nowodworskiej 27B, stanowiącej działkę nr 258 o powierzchni 4.389 m2, zabudowanej budynkiem magazynowym jednokondygnacyjnym o powierzchni zabudowy 291 m2 , dla której to Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr EL1E/00015907/9;

– nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ulicy Nowodworskiej 27B, stanowiącej działkę nr 259 o powierzchni 5.582 m2, zabudowanej budynkiem hali warsztatowej z częścią biurowo-socjalną i  mieszkaniem właściciela tj. budynkiem przemysłowym nr 3 jednokondygnacyjnym o powierzchni zabudowy 18 m2 , budynkiem przemysłowym nr 4 jednokondygnacyjnym o powierzchni zabudowy 11 m2 , budynkiem magazynowym przeznaczonym na produkcję nr 2 jednokondygnacyjnym  o powierzchni zabudowy 629 m2 , budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym dwukondygnacyjnym  nr 1 o powierzchni zabudowy 238 m2 , powierzchni użytkowej 400 m2 , dla której to Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr EL1E/00030169/4

 1. cena wywoławcza nieruchomości jest to kwota łączna: 1.029.000,00 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100) z czego działka nr 258 za cenę nie niższą niż 372.000,00 zł (słownie:  trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) a działka nr 259 za cenę nie niższą niż 657.000,00 zł (słownie:  sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100)

Syndyk zaznacza, że obydwie działki sprzedaje łącznie !

 1. Ważne daty: 

  wadium w wysokości 900,00zł (słownie: sto dwa tysiące dziewięćset złotych) należy uiścić – do dnia 19 października 2021 roku ( UWAGA! liczy się data uznania rachunku masy) na rachunek bankowy masy upadłości 08 1140 2004 0000 3102 8161 8621
  oferta – do dnia 20 października 2021 roku (UWAGA! liczy się data wpływu do Syndyka)
  otwarcie ofert- w dniu 22 października 2021 roku o godz. 10.00 w Biurze Syndyka w Gdyni, przy ul. Warszawskiej 78, piętro 1 

 2. Link do regulaminu i operatu:

https://1drv.ms/u/s!AmEc0F9Ou7mYgYdgLhxsOaOb798WXw?e=Nv6ECw

 1. Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 502 734 328 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.