Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza DRUGI konkurs ofert na sprzedaż:

  1. nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem magazynowym oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem hali warsztatowej z częścią biurowo-socjalną i mieszkaniem właściciela położone w Elblągu przy ulicy Nowodworskiej 27B, powiat elbląski, woj. warmińsko-mazurskie tj. :

– nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ulicy Nowodworskiej 27B, stanowiącej działkę nr 258 o powierzchni 4.389 m2, zabudowanej budynkiem magazynowym jednokondygnacyjnym o powierzchni zabudowy 291 m2 , dla której to Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr EL1E/00015907/9;

– nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ulicy Nowodworskiej 27B, stanowiącej działkę nr 259 o powierzchni 5.582 m2, zabudowanej budynkiem hali warsztatowej z częścią biurowo-socjalną i  mieszkaniem właściciela tj. budynkiem przemysłowym nr 3 jednokondygnacyjnym o powierzchni zabudowy 18 m2 , budynkiem przemysłowym nr 4 jednokondygnacyjnym o powierzchni zabudowy 11 m2 , budynkiem magazynowym przeznaczonym na produkcję nr 2 jednokondygnacyjnym  o powierzchni zabudowy 629 m2 , budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym dwukondygnacyjnym  nr 1 o powierzchni zabudowy 238 m2 , powierzchni użytkowej 400 m2 , dla której to Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr EL1E/00030169/4

  1. cena wywoławcza nieruchomości jest to kwota łączna: 874.650,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100) z czego działka nr 258 za cenę nie niższą niż 316.200,00 zł (słownie:  trzysta szesnaście tysięcy dwieście złotych 00/100) a działka nr 259 za cenę nie niższą niż 558.450,00 zł (słownie:  pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100)

Syndyk zaznacza, że obydwie działki sprzedaje łącznie !

3. Ważne daty:

wadium w wysokości 87.465,00 złotych (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych) należy uiścić – do dnia 30 listopada 2021 roku ( UWAGA! liczy się data uznania rachunku masy) na rachunek bankowy masy upadłości 08 1140 2004 0000 3102 8161 8621

oferta – do dnia 1 grudnia 2021 roku (UWAGA! liczy się data wpływu do Syndyka)

otwarcie ofert- w dniu 3 grudnia 2021 roku o godz. 10.00 w Biurze Syndyka w Gdyni, przy ul. Warszawskiej 78, piętro 1

    4. Link do regulaminu i operatu:

https://1drv.ms/u/s!AmEc0F9Ou7mYgZRxtNHop5vxxcSo3w?e=OsakUJ

  1. Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 502 734 328 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.