Czy mogę ogłosić upadłość jak nie mam żadnego majątku?

Przy upadłości konsumenckiej posiadanie majątku nie jest konieczne i nie stanowi przeszkody do jej ogłoszenia. Niestety upadłość firmy wiąże się z posiadaniem środków na koszty postępowania.

Mam działalność gospodarczą i popadłem w długi. Jakie rozwiązanie jest lepsze- zamknąć działalność i ogłosić upadłość jako konsument, czy ogłosić upadłość jako przedsiębiorca?

Przy przedsiębiorcach, złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie jest już tylko i wyłącznie przysługującym prawem, ale i obowiązkiem. Niezłożenie wniosku w trakcie bycia przedsiębiorcą, mimo takiej konieczności (posiadanych długów) i zamknięcie działalności (mimo posiadanych długów) będzie mogła wiązać się z brakiem możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Pamiętać należy, że na złożenie wniosku o upadłość jest tylko 30 dni od dnia wystąpienia przesłanek do ogłoszenia upadłości (art.21 ustawy prawo upadłościowe).

Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Zasadniczo, uprawnienie takie ma sam dłużnik. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy jest on byłym przedsiębiorcą i ma długi z działalności, wówczas wniosek może złożyć wierzyciel. Wierzyciel ma na to jednak tylko 12 miesięcy od dnia zamknięcia działalności przez dłużnika.

Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w spółce jawnej?

Obowiązek ten spoczywa na każdym, kto ma prawo do prowadzenia spraw i reprezentowania spółki. W przypadku spółki jawnej uprawnionym do złożenia wniosku jest każdy ze wspólników.

Prowadzę firmę, ale od jakiegoś czasu moje zarobki nie wystarczają na spłatę długów. Zastanawiam się nad upadłością przedsiębiorstwa. Kiedy trzeba złożyć wniosek?

Termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wynosi 30 dni od dnia, w którym powstały podstawy do jej ogłoszenia, czyli stanu niewypłacalności. Dzieje się tak wówczas, gdy opóźnienie w spłacie wynosi 3 miesiące lub gdy zobowiązania przekroczą wartość majątku i stan ten utrzymuje się przez okres 24 miesięcy.

Czy mogę złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, gdy mam tylko jednego wierzyciela?

Tak. Przy upadłości konsumenckiej, wystarczy, że będziemy mieć jednego wierzyciela. Gdy chodzi o upadłość przedsiębiorców, musi być ich co najmniej dwóch.

Co stanie się z majątkiem mojej żony i naszym majątkiem wspólnym, gdy ogłoszę upadłość konsumencką (zaznaczę mamy wspólność majątkową)?

Gdy ogłaszamy upadłość, majątek osobisty dłużnika, jak i majątek wspólny małżonków wchodzi w całości do masy upadłości i zostanie spieniężony na pokrycie długów. Majątek osobisty żony (zazwyczaj powstały przed małżeństwem lub darowizny dokonane do jej majątku trakcie trwania) zostanie nienaruszony.

Ja i mój partner nie jesteśmy małżeństwem, ale mamy wspólną nieruchomość. Każde z nas jest właścicielem połowy udziału. Co się z nią stanie, gdy ktoś z nas ogłosi upadłość?

W tej sytuacji, sprzedaży ulegnie tylko ten udział, który należy do majątku upadłego (osoby która złoży wniosek o upadłość).

Jakiś czas temu komornik zajął mi nieruchomość. Co się stanie z toczącą się egzekucją, gdy ogłoszę upadłość?

Od dnia ogłoszenia upadłości przez Sąd wszystkie postępowania egzekucyjne zostają wstrzymane. Majątek, który komornik zabrał zostanie wydany syndykowi, o ile nie został przekazany do wierzycieli.

Moje długi wynikają z kredytów. Czy mogę ogłosić upadłość?

Tak. Dla ogłoszenia upadłość źródło, z którego pochodzi dług nie ma znaczenia, pod warunkiem, że dług ten nie został zaciągnięty w złej wierze lub bezmyślnie. Sąd ocenia każdą sprawę indywidualnie.

Ile czasu zajmuje postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych?

Czas trwania postępowania upadłościowego zależy od tego, jak bardzo skomplikowana jest sytuacja dłużnika. Może trwać 12 miesięcy, ale może to być również okres około 4 lat. Postępowanie to ma 3 etapy. Po pierwsze, Sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości, teoretycznie powinno to zająć do 2 miesięcy. Po drugie, następuje właściwe postępowanie upadłościowe. W tym czasie Sąd wyznacza syndyka, który dokonuje spisu inwentarza, spisu wierzytelności itp. Czas trwania tego etapu zależy od tego, jak bardzo skomplikowana jest sytuacja dłużnika. Po trzecie, Sąd ustala plan spłaty, ale może także od razu umorzyć niespłacone długi. Warto pamiętać, że przez okres postępowania upadłościowego nie nękają nas już komornicy i wierzyciele, a także nie rosną odsetki.

Chciałbym ogłosić upadłość konsumencką, ale przerażają mnie koszty takiego postępowania. Co mogę zrobić?

Przy upadłości konsumenckiej nie potrzebujemy środków na pokrycie kosztów postępowania. Są one pokrywane przez Skarb Państwa.

Czy długi wynikające z alimentów ulegną także umorzeniu?

Nie. Istnieje pewna kategoria długów, które w postępowaniu upadłościowym nie ulegną umorzeniu. Zaliczają się do nich między innymi alimenty, kary grzywny orzeczone przez sąd, nawiązki lub świadczenia pieniężne orzeczone w sprawach karnych, zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa i śmierci, a także zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem.

Co stanie się z moim wynagrodzeniem za pracę po ogłoszeniu upadłości? Czy będę mieć jakiekolwiek pieniądze na życie?

Tak. Przez okres postępowania upadłościowego pewna część wynagrodzenia będzie zabierana przez syndyka, zostawi on natomiast kwotę, która nie podlega zajęciu przez komornika.

Zastanawiam się nad ogłoszeniem upadłości. Mam swoje mieszkanie i boję się, że po ogłoszeniu upadłości zostanę bez dachu nad głową. Można się jakoś przed tym zabezpieczyć?

Jest w tym zakresie pewne udogodnienie. Ustawa przewiduje ochronę przed bezdomnością dłużnika. Z sumy uzyskanej ze sprzedaży mieszkania/domu zostanie dłużnikowi przydzielona pewna kwota na pokrycie czynszu najmu innego lokalu. Należy jednak złożyć odpowiedni wniosek. Wysokość tej kwoty określi sąd, a ma ona odpowiadać wysokości przeciętnego czynszu najmu mieszkania w tej samej lub sąsiedniej miejscowości. Pieniądze będą nam przysługiwały na okres od 12 do 24 miesięcy.