Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza DRUGI konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki:

–  udziału w wysokości 1/2 prawa własności nieruchomości lokalowej -lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej 32,6 m2 do którego przynależy pomieszczenie piwniczne, położonego w budynku wielorodzinnym w miejscowości Sawity 11, obręb Sawity, gmina Pieniężno, powiat braniewski, województwo warmińsko-mazurskie, dla którego Sąd Rejonowy w Braniewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr EL1B/00024988/3 wraz ze związanym z lokalem mieszkalnym udziałem wynoszącym 17/1000 części we współwłasności nieruchomości gruntowej (działki nr 70/10) oraz częściach wspólnych i urządzeniach budynku, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali, dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr EL1B/00015065/1;

– udziału w wysokości 1/72 części prawa własności nieruchomości gruntowej (działki nr 70/11) dla której  Sąd Rejonowy w Braniewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr EL1B/00015064/4:

cena wywoławcza przedmiotowych udziałów w nieruchomościach jest to kwota nie niższa niż: 14.280,00 zł (słownie:  czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100)

Ważne daty:

  1. wadium w wysokości 1428,00 zł (słownie: tysiąc czterysta dwadzieścia osiem złotych 00/100) należy uiścić – do dnia 24 października 2022 roku ( UWAGA! liczy się data uznania rachunku masy) na rachunek bankowy masy upadłości 95 1140 2004 0000 3202 7866 1416
  2. oferta – do dnia 25 października 2022 roku (UWAGA! liczy się data wpływu do Syndyka) 
  3. otwarcie ofert- w dniu 26 października 2022 roku o godz. 10.00 w Biurze Syndyka w Gdyni, przy ul. Siewnej 1, piętro 1

Link do regulaminu, operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłą oraz zdjęć przedmiotowych nieruchomości:

https://1drv.ms/u/s!AmEc0F9Ou7mYgqYcy5khrWh17u8oJA?e=2YpKcY

Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 536-981-555 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.