Elementy postępowania restrukturyzacyjnego zostały przez nas opisane we wcześniejszym wpisie (patrz: Z jakich elementów składa się postępowanie restrukturyzacyjne?). W poprzednim wpisie przybliżyliśmy jeden z podstawowych dokumentów postępowania, czyli spis wierzytelności (patrz: Spis wierzytelności – czym jest i jakie są jego funkcje w postępowaniu restrukturyzacyjnym?). Kolejnym elementem jest zgromadzenie wierzycieli.

Co to oznacza?

Zgromadzenie wierzycieli jest kolektywnym organem, który składa się ze wszystkich wierzycieli i reprezentuje ich interesy. Celem jego zwołania w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przede wszystkim głosowanie nad układem. Pełni dość istotną rolę w postępowaniu, gdyż to ono w największej mierze zadecyduje, jaka będzie sytuacja dłużnika oraz jaka będzie forma zaspokojenia jego długów.

Jak zwołuje się zgromadzenie wierzycieli?

Obowiązek zwołania zgromadzenia ma sędzia-komisarz, zawiadamia wówczas wszystkich wierzycieli, którzy są na liście wierzytelności. Wraz z zawiadomieniem, przedstawia im propozycje układowe i informacje o podziale wierzycieli ze względu na kategorię interesów. Każdy z nich może odpowiednio się przygotować do zgromadzenia.

Jaki jest przebieg zgromadzenia wierzycieli?

Przewodniczy mu sędzia-komisarz, a pomaga mu, poprzez sprawdzenie obecności nadzorca sądowy albo zarządca. Istnieje możliwość, aby w zgromadzeniu uczestniczył także wierzyciel, który posiada wierzytelność uzależnioną od warunku zawieszającego lub jest sporna. Musi wystąpić z odpowiednim wnioskiem.

Co poddaje się pod głosowanie zgromadzenia?

Głosowaniu poddane są wszystkie propozycje układowe (patrz: Co oznaczają propozycje układowe w postępowaniu restrukturyzacyjnym?). Za przyjęte przez zgromadzenia uznaje się takie propozycje, które mają największe poparcie wierzycieli, a liczone jest to w odniesieniu do sumy wierzytelności.

Jak dochodzi do przyjęcia układu?

Przyjęcie układu następuje przez wydanie przez sędziego-komisarza postanowienia. W postanowieniu tym zamieszcza także jego treść.

Pamiętajmy:

  • Zgromadzenie wierzycieli jest kolegialnym organem, który składa się ze wszystkich wierzycieli,

  • Zgromadzenie wierzycieli reprezentuje ich interesy,

  • Zgromadzenie wierzycieli zwołuje sędzia-komisarz zawiadamiając wszystkich wierzycieli z listy,

  • Podczas zgromadzenia wierzycieli dochodzi do glosowania nad propozycjami układowymi.

Już wkrótce w kolejnym artykule: Rada wierzycieli – jakie są jej kompetencje w postępowaniu restrukturyzacyjnym?