Jesteś podatnikiem podatku VAT?

Czy wiesz czym jest dodatkowe zobowiązanie podatkowe?

Przeczytaj!

Od 2017 roku weszło w życie wiele istotnych zmian w prawie podatkowym i nie ominęło to także podatku VAT. Jedna z istotnych zmian jest wprowadzenie sankcji w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego?

Na czym ono polega?

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe jest pewnego rodzaju karą finansową i ma zastosowanie w przypadku oszustw podatkowych. Jak dowiadujemy się z uzasadnienia projektu ustawy nowelizującej: „jest instrumentem prewencyjnym, którego celem jest przede wszystkim uświadomienie podatnikom znaczenia rzetelnego i starannego wypełniania deklaracji, co zapewni prawidłowy pobór tego podatku (…)”.

W jakich przypadkach zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe?

Ustawa o VAT (art. 112b ust. 1) przewiduje pięć przypadków, w których ustalone zostanie dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Nastąpi to, gdy podatnik:

  • w deklaracji, którą złożył, wykazał niższą kwotę swojego zobowiązania podatkowego, niż kwota rzeczywiście należna,
  • w deklaracji, którą złożył, wykazał wyższą kwotę zwrotu różnicy lub zwrotu podatku od kwoty, która jest rzeczywiście należna,
  • w deklaracji, którą złożył, wykazał wyższą kwotę różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy, od kwoty, która jest rzeczywiście należna,
  • w deklaracji, którą złożył, zamiast kwoty zobowiązania podatkowego, która podlega wpłacie do urzędu skarbowego wykazał kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe,
  • nie złożył deklaracji podatkowej i tym samym nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego.

W jakich przypadkach nie zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe?

Zasadniczo, w przypadkach wyżej wymienionych organ podatkowy uprawniony będzie do ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego. Jednak istnieją wyjątki, które mają zastosowanie w sytuacji, gdy:

  • błędy w deklaracji zostaną poprawione przed wszczęciem kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego,
  • nieprawidłowości te powstały w skutek niektórych pomyłek podatników, takich jak na przykład: błędy rachunkowe w deklaracji, oczywiste omyłki,
  • osoba fizyczna, która za ten sam czyn już poniosła albo poniesie odpowiedzialność za wykroczenie albo przestępstwo skarbowe. Rozwiązanie to ma na celu uniknięcie podwójnego karania.

W jakiej wysokości ustalane jest dodatkowe zobowiązanie podatkowe?

Co do zasady, wysokość sankcji będzie wynosiła 30% kwoty o którą zaniżono zobowiązanie podatkowego lub zawyżono kwotę zwrotu podatku. Jednakże, są sytuacje, w których będzie wynosić 20% tej kwoty. Stanie się tak, gdy podatnik już po zakończeniu kontroli złoży korektę deklaracji, która uwzględni wszystkie stwierdzone błędy i wpłaci odpowiednią kwotę lub zwróci kwotę nienależną, a także gdy złoży deklarację i wpłaci należną kwotę.

Warto wiedzieć, że niekiedy dodatkowe zobowiązanie podatkowe może ulec podwyższeniu i wynosić aż 100% zaniżonego zobowiązania lub zawyżonej kwoty zwrotu podatku. Ma to miejsce wówczas, gdy stwierdzono błędy w fakturach, takie jak na przykład: wystawienie przez podmiot, który nie istnieje, stwierdzono, że czynności objęte fakturą nie zostały dokonane lub podanie kwoty nie są zgodne z rzeczywistością.

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe ustala się w formie decyzji. Podatnik ma obowiązek uiszczenia go w terminie 14 dni od dnia otrzymania tej decyzji. Po upływie terminu stanie się ono zaległością podatkową. Pamiętaj, że od każdej decyzji przysługuje odwołanie! Nie poddawaj się, jeśli się nie zgadzasz z rozstrzygnięciem.

Już wkrótce w kolejnym artykule: Ordynacja podatkowa- najważniejsze zmiany od stycznia 2017 roku.

(autor zespół Kancelarii Radcy Prawnego Renata Piętka www.pskancelaria.pl )