Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza CZWARTY konkurs ofert na sprzedaż:

udziału ½ części w prawie własności nieruchomości  – lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni użytkowej 42,92 m2 , położonego w budynku nr 7 przy ulicy Mickiewicza w Elblągu, Województwo warmińsko-mazurskie, dla którego Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW nr EL1E/00052598/0 wraz ze związanym z lokalem mieszkalnym nr 7 udziałem ½ w prawie własności nieruchomości wspólnej w wysokości 93/1.000 części, z której ten lokal został wydzielony, dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr EL1E/00030099/2

cena wywoławcza udziału w prawie własności nieruchomości jest to kwota nie niższa niż: 62.640,75 zł (słownie:  sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści złotych 75/100)

Syndyk masy upadłości jednocześnie oświadcza, że drugi współwłaściciel nieruchomości wskazywał dla syndyka możliwość sprzedaży swojej części mieszkania, przy czym cena ta nie będzie podlegała cenie wymuszonej sprzedaży. Dla osób zainteresowanych współwłaściciel mieszkania wskazywał możliwość udostępnienia numeru telefonu.

Ważne daty:

wadium w wysokości 6.264,08 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote osiem groszy 08/100) należy uiścić – do dnia 05 kwietnia 2022 roku ( UWAGA! liczy się data uznania rachunku masy) na rachunek bankowy masy upadłości 95 1140 2004 0000 3202 7866 1416

oferta – do dnia 06 kwietnia 2022 roku (UWAGA! liczy się data wpływu do Syndyka)

otwarcie ofert- w dniu 08 kwietnia 2022 roku o godz. 11.00 w Biurze Syndyka w Gdyni, przy ul. Siewnej 1, piętro 1, wejście z tyłu budynku, 81-574 Gdynia

Link do regulaminu i operatu szacunkowego oraz zdjęć wymienionego lokalu mieszkalnego:

https://1drv.ms/u/s!AmEc0F9Ou7mYgc107mgYYkpK-9e0_g?e=46Xeu5

Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 536-981-555 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.