Niektórzy prowadzą blogi lifestylowe, inni mają jakieś hobby i decydują się na to, aby odrobinę dorobić – może to być wykonywanie usług kosmetycznych, sprzedaż rękodzieła w Internecie czy nawet prowadzenie treningów personalnych. Kiedy przekracza się granice pomiędzy uprawianiem hobby a obowiązkiem zarejestrowania działalności? Wyjaśniamy w poniższym artykule.

 

Cechy działalności gospodarczej i definicja

Pod pojęciem działalności gospodarczej kryje się zgodnie z art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej „zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”.

Pod pojęciem działalności zawodowej mieszą się tzw. wolne zawody, o których stanowi art. 88 Kodeksu spółek handlowych, np. adwokat, rzeczoznawca majątkowy, lekarz dentysta.

W myśl rządowego projektu ustawy Prawo przedsiębiorców, nad którym obecnie trwają prace w Sejmie, definicja działalności gospodarczej prawdopodobnie nie będzie zawierała już, wskazanego wyżej, wyliczenia rodzajów działalności. Zamiast tego będzie wskazywała na cztery cechy: zorganizowanie, zarobkowość, wykonywanie działalności gospodarczej we własnym imieniu oraz jej ciągłość.

 

Charakter zarobkowy

Jedną z cech świadczącą o tym że prowadzi się działalność gospodarczą jest jej zarobkowy charakter. Przesłanka ta zostanie spełniona nie tylko wtedy, gdy prowadzenie działalności przynosi rzeczywisty zysk, ale również wtedy, gdy pomimo jego nie osiągnięcia, przedsiębiorca nastawiony był na uzyskanie dochodu. Zdarzyć się bowiem może, iż pomimo usilnych starań firma przyniosła w danym okresie straty.

 

Charakter zorganizowany

Kolejnym wyznacznikiem działalności gospodarczej jest zorganizowany charakter. Pod tym określeniem kryje się, np. ustanowienie formy prawnej, utworzenie siedziby, biura, pomieszczeń do prowadzenia działalności czy zatrudnianie pracowników i ustanowienie regulaminu pracy.

 

Charakter ciągły

Aby można było mówić, iż ktoś wykonuje działalność gospodarczą powinien zostać spełniona jeszcze jedna przesłanka – ciągłość wykonywania działalności. Chodzi tu o to, aby wykonywanie działalności nie miało charakteru incydentalnego, jednorazowego. Ma być ona prowadzona z nastawieniem na jej trwanie w dłuższym przedziale czasowym.

Zwrócić należy uwagę, że działalność gospodarcza może być prowadzona w sposób nieregularny (sezonowy), ważne jest jedynie zachowanie zamiaru powtarzania danych czynności.

 

Działalność we własnym imieniu

Działanie we własnym imieniu pozwala na odróżnienie przedsiębiorcy od pracownika. Pracownik wykonuje działalność w imieniu osoby, która go zatrudniła natomiast przedsiębiorca prowadzi działalność na własny rachunek, nie ma nad sobą osoby, która nadzoruje jego działania oraz wydaje mu polecenia.

 

Pamiętaj!

Twoja działalność będzie działalnością gospodarczą w każdym wypadku, gdy będzie miała charakter:

  • zarobkowy, czyli będzie nastawiona na zysk bez względu na efekt jaki uda ci się uzyskać
  • zawodowy, co oznacza, m.in., że do wykonywania naszych zadań podchodzimy w sposób profesjonalny a nie amatorski
  • zorganizowany i ciągły, czyli taki gdzie wszystko skrupulatnie przygotowujesz oraz masz zamiar stałego zysku,
  • wykonujesz ją na własny rachunek.

 

Wszystkie wskazane w dzisiejszym artykule cechy pozwalają naszą aktywność poddać ocenie, czy należy uznać ją za typową działalność gospodarczą, którą trzeba zarejestrować.

 

Dodatkowo należy pamiętać o sankcjach jakie grozą za niedopełnienie obowiązku zarejestrowania prowadzonej działalności gospodarczej, są nimi m.in.:

– zgodnie z Kodeksem wykroczeń – kara grzywny lub ograniczenia wolności

– ZUS nałoży obowiązek uregulowania zaległości z tytułu niezapłaconych składek od kiedy działalność powinna być zarejestrowana wraz z odsetkami

– Urząd Skarbowy zobowiąże uregulować podatek dochodowy i/lub VAT od chwili, kiedy dany podatek powinien być uiszczony wraz z odsetkami,

– urzędnik nałoży grzywnę za brak prowadzenia księgowości (za każde naruszenie osobno np. brak deklaracji VAT, brak KPiR, lub może to zostać uznane za jedną czynność – uchylanie się od podatków)

mandat za niezarejestrowanie kasy fiskalnej,

– zgodnie z art. 9 ustawy Prawo upadłościowe – wierzyciel ma prawo do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, jeżeli od dnia zaprzestania prowadzenia działalności nie upłynął rok.

 

Nie wiesz jak zarejestrować firmę? Chętnie pomożemy! Zapraszamy do kontaktu.